ABC PRO
801 044 102

System Organizacji Nadzoru i Kontroli


System Organizacji Nadzoru i Kontroli

SONIK przeznaczony jest dla wszystkich urzędów i innych instytucji wykonujących zadania kontrolne, tak w zakresie kontroli wewnętrznych (własnego urzędu), jak i zewnętrznych (jednostek podległych i nadzorowanych).

System w znaczący sposób ułatwia i usprawnia cały proces realizacji kontroli i obejmuje wszystkie jego etapy.

Skontaktuj się z nami Zapytanie ofertowe

Opis

Czym jest SONIK?

Przeznaczony jest dla wszystkich urzędów i innych instytucji wykonujących zadania kontrolne, tak w zakresie kontroli wewnętrznych (własnego urzędu), jak i zewnętrznych (jednostek podległych i nadzorowanych). System w znaczący sposób ułatwia i usprawnia cały proces realizacji kontroli i obejmuje wszystkie jego etapy:

 1. Planowanie (tworzenie planów kontroli – zarówno w skali całego Urzędu jak i poszczególnych wydziałów/departamentów),
 2. Przygotowanie kontroli (tworzenie programów kontroli, wystawianie upoważnień do kontroli, zawiadomienia o kontroli),
 3. Prowadzenie kontroli w jednostce / komórce własnego urzędu,
 4. Opracowanie materiałów z kontroli (informacja/sprawozdanie z kontroli, opisy stwierdzonych nieprawidłowości, projekty wystąpień pokontrolnych, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, etc.),
 5. Prowadzenie postępowania pokontrolnego (wydawanie zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich realizacji, etc.),
 6. Raportowanie wyników kontroli (rozbudowane kreatory raportów).

Funkcjonalności

Wykaz kluczowych funkcjonalnośc

Zastosowanie systemu SONiK daje konkretne wymierne korzyści w skali całego Urzędu, a w szczególności:

 1. Kierownik Urzędu i kadra kierownicza wysokiego szczebla:
  1. natychmiastowy dostęp do planów kontroli i stopnia ich realizacji
  2. bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji o każdej kontroli (przeprowadzonej lub będącej w toku), włącznie z dostępem do dokumentów kontroli (programy kontroli, protokoły, wystąpienia pokontrolne, etc..)
  3. dostęp do raportów zbiorczych z realizacji planów kontroli wraz ze szczegółowymi zestawieniami dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości, ich przyczyn, wydanych zaleceń i ich realizacji,
  4. możliwość tworzenia w łatwy, intuicyjny sposób raportów „ad hoc” (za dowolne okresy, w odniesieniu do dowolnych grup podmiotów) – natychmiastowe „dostarczenie na biurko” aktualnie potrzebnych, szczegółowych informacji, bez konieczności angażowania innych osób i straty czasu;
 2. Kierownik „komórki ds. kontroli”:
  1. możliwość efektywnego koordynowania kontroli już na etapie ich planowania (optymalizacja terminów, tematyki oraz realizatorów)
  2. bieżące monitorowanie realizacji planów kontroli oraz kontroli doraźnych w skali całego urzędu
  3. możliwość uzyskiwania z systemu dowolnych raportów w oparciu o wyniki kontroli, o dowolnym stopniu szczegółowości celem dokonywania stożonych analiz i propozycji działań zapobiegawczych (w skali całego Urzędu)
  4. możliwość łatwego i szybiego tworzenia „szablonów dokumentów kontroli” oraz ich modyfikacji – ujednolicenie dokumentów kontroli w skali całego Urzędu i jednocześnie przyspieszenie działania (system automatycznie potrafi generować dokumenty kontroli w oparciu o stworzone szablony);
 3. Kierownicy komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację kontroli:
  1. ułatwienie planowania kontroli (m.in. system sam „podpowiada” podmioty do kontroli)
  2. bieżące monitorowanie realizacji kontroli realizowanych z udziałem pracowników własnego wydziału (plan roczny, plany wydziałowe, kontrole doraźne),
  3. możliwość uzyskiwania z systemu dowolnych raportów merytorycznych w odniesieniu do kontroli i zadań realizowanych przez Wydział,
 4. Pracownicy wykonujący kontrolę:
  1. znaczne skrócenie czasu (zmniejszenie pracochłonności) przygotowywania wszelkiego typu dokumentów dotyczących kontroli (programy kontroli, zawiadomienia, protokoły, sprawozdania z kontroli, wystąpienia pokontrolne,etc..) – dokumenty te mogą być generowane w oparciu o „szablony dokumentów” i automatycznie wypełniane danymi znajdującymi się w systemie;
  2. bardzo znaczące wsparcie przy opracowywaniu takich dokumentów jak program kontroli, wyniki kontroli, projekt wystąpienia kontrolnego – w tym zakresie system generuje dokumenty gotowe w niemal 100% w oparciu o wcześniej wprowadzone do niego dane,
  3. możliwość bezpośredniego dostępu (poziomu systemu SONIK) do aktów prawnych mających zastosowanie w danej kontroli

Jedną z najważniejszych cech systemu SONiK jest to, że pozwala on utrwalenie i przechowanie wiedzy jaką dysponują najlepsi i najbardziej doświadczeni pracownicy. Dzięki temu wiedza ta nie odchodzi wraz nimi, ale pozostaje w Urzędzie jako najcenniejszy dorobek i fundament, na którym można opierać i doskonalić dalsze działanie.

Cennik

Cennik

SONIK udostępniany jest na zasadzie jednorazowej opłaty za serwer oraz odnawialnej rocznej (lub miesięcznej) opłaty abonamentowej, w ramach której:

 1. Licencja NO LIMIT - Można zainstalować i wykorzystywać aplikację na dowolnej ilości stanowisk w urzędzie (instalacja sieciowa lub stanowiskowa),
 2. Cena aktywacji nie zawiera szkoleń. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta,
 3. Świadczona jest zdalna pomoc dla użytkowników (telefonicznie w godzinach 8:00 – 16:00 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@abcpro.pl),
Urząd do 25 pracowników Urząd do 50 pracowników Urząd do 100 pracowników Urząd do 500 pracowników Urząd do 1000 pracowników Urząd powyżej 1000 pracowników
LICENCJA NA SERWER 2 000 zł* 3 000 zł* 4 000 zł* 5 000 zł* 7 500 zł* 10 000 zł*
LICENCJE DOSTĘPOWE (NO LIMIT) ABONAMENT ROCZNY 3 000 zł* 4 800 zł* 7 200 zł* 9 600 zł* 15 000 zł* 20 400 zł*

* Podane ceny, są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.

Uwaga!

 1. Istnieje możliwość zakupu pojedynczych licencji (Zamiast licencji NO LIMIT).
 2. Opłaty abonamentowe mogą zostać rozłożone na miesięczne raty wysokości 1/12 abonamentu rocznego.