ABC PRO
801 044 102

Usługi ABC PRO


Opis

Najnowsza usługa ABC PRO, polega na przygotowaniu Elektronicznego Zbioru Aktów Prawa Miejscowego spełniającego wymagania wynikające z art. 28 ust.2, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172).


Podstawowym celem realizacji usługi jest uzyskanie aktualnego stanu Zbioru Aktów Prawa Miejscowego w formie elektronicznej, tak aby można go było dalej, w łatwy sposób, prowadzić już we własnym zakresie.


W ramach usługi „Pod Klucz”, oferujemy:

 • opisanie aktów „danymi metrykowymi” (numer, data, organ wydający, tytuł aktu),
 • przypisanie aktów do właściwych haseł skorowidza,
 • utworzenie relacji pomiędzy aktami,
 • udostępnienie zbioru w postaci cyfrowej, z możliwością łatwego umieszczenia w BIP Urzędu,
 • przekazanie niezbędnych narzędzi i informacji pozwalających na dalsze prowadzenie zbioru we własnym zakresie (bieżące prowadzenie zbioru można również powierzyć firmie ABC PRO).

Korzyści:

 • spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia Zbioru Aktów Prawa Miejscowego w postaci elektronicznej (wynikającego z art. 28 ust.2, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych),
 • bardzo łatwe i zarazem efektywne możliwości wyszukiwania aktów (w tym również pełnotekstowego, z uwzględnieniem słów w treści aktów), możliwość prezentacji zbioru aktów w różnych widokach – wg haseł skorowidza, wg roczników, wg „listy aktów” z możliwością dowolnego sortowania,
 • dodatkowo: możliwość prowadzenia dowolnych, innych zbiorów aktów (np.: Zbiór Uchwał Rady, Zbiór Zarządzeń Wójta/Burmistrza/Prezydenta), możliwość migracji aktów już umieszczonych w BIP (dzięki czemu uzyskujemy jeden wspólny interfejs dla całego Prawa Lokalnego), możliwość generowania tekstów ujednoliconych i porównawczych (w postaci plików XML) – dla kolejnych aktów zmieniających.

Cena usługi: od 1.500 zł*


Baza Aktów Własnych w praktyce

Istnieje również możliwość stworzenia KOMPLETNEJ bazy aktów prawnych stanowionych przez JST udostępnianych publicznie (uchwały rady, zarządzenia wójta/burmistrza, itp.), wraz z wyodrębnionym „Zbiorem Aktów Prawa Miejscowego”.


Na chwilę obecną z Bazy Aktów Własnych Korzysta ponad 200 Jednostek Samorządu Terytorialnego. Poniżej kilka odnośników do faktycznych baz aktów prowadzonych przez JST w ramach portalu www.prawomiejscowe.pl:W celu uzyskania szczegółowej oferty cenowej – wyślij zapytanie ofertowe

* Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Sposób realizacji

Sposób realizacji usługi „POD KLUCZ”


Sposób realizacji jest identyczny w odniesieniu do stworzenia jedynie Elektronicznego Zbioru Aktów Prawa Miejscowego, jak i kompletnej bazy aktów prawnych.


Lp. Zakres rzeczowy Realizator Opis realizacji
1. Przygotowanie wykazu aktów oraz plików aktów, które mają zostać umieszczone w zbiorach. Urząd Pliki w dowolnych formatach. Przy czym im więcej plików w postaci zeskanowanych dokumentów tym większa pracochłonność i ostatecznie - wyższa cena usługi. W wykazie aktów należy oznaczyć akty, które mają zostać umieszczone dodatkowo w zbiorze aktów prawa miejscowego.
2. Przekazanie plików aktów na wskazany serwer FTP (bądź pocztą na nośniku danych). Urząd ABC udostępni serwer FTP, na którym należy umieścić przygotowane przez Urząd akty prawne. Akty umieszczamy w folderach, gdzie nazwa folderu to docelowa nazwa zbioru. Jeżeli akt zawiera załączniki, akt z załącznikami umieszczamy w osobny podfolderze. W przypadku dużej ilości danych i niewielkich parametrach łącza istnieje możliwość przekazania całości na nośnikach danych (płycie CD-ROM)
3. Sprawdzenie kompletności przekazanych plików i ocena pracochłonności. ABC PRO Pracownicy ABC PRO dokonają identyfikacji typów plików (skany / nie skany) i na tej podstawie zostanie określona pracochłonność przygotowania zbiorów. W sytuacji gdy wszystkie pliki są w postaci edytowalnej, cena usługi nie powinna przekraczać ceny z oferty.
4. Przekazanie ostatecznej wyceny wraz z uzasadnieniem. ABC PRO Po dokonaniu identyfikacji zostanie przekazana kompletna wycena usługi wraz z uzasadnieniem. Rozpoczęcie realizacji usługi – po zatwierdzeniu ceny przez Zamawiającego.
5. Utworzenie w BAW właściwych zbiorów aktów, oraz kadencji i sesji (dla aktów kolegialnych). ABC PRO Konfiguracja Bazy Aktów Własnych przed dokonaniem importu aktów. Utworzenie właściwych zbiorów, określenie kadencyjności zbiorów, utworzenie kadencji i sesji (z przypisaniem właściwych dat)
6. Import plików aktów do BAW wraz z opisaniem ich danymi metrykowymi. ABC PRO Zapisanie aktów do systemu, oraz opisanie ich podstawowymi metadanymi tj.: typ aktu, numer aktu, organ wydający, data aktu, przedmiot regulacji
7. Opisanie zaimportowanych aktów właściwymi hasłami skorowidza. ABC PRO Każdy akt przypisany zostanie do właściwych haseł skorowidza (skorowidz rzeczowy). Uwaga: skorowidz jest „edytowalny” – umożliwia to dokonywanie stosownych zmian nawet w późniejszym czasie (we własnym zakresie przez Zamawiawiającego.
8. Utworzenie powiązań pomiędzy aktami ABC PRO Powiązania tworzone pomiędzy aktami zmienianymi i zmieniającymi, oraz obwieszczeniami z tekstem jednolitym.
9. Udostępnienie przygotowanych zbiorów celem akceptacji ABC PRO / Urząd ABC PRO udostępnia Urzędowi do wglądu utworzone zbiory w postaci elektronicznej. Urząd dokonuje sprawdzenia poprawności – w razie stwierdzenia błędów, zgłasza je do usunięcia.
10. Po zaakceptowaniu (ewentualnych poprawkach) wystawienie faktury. ABC PRO Wraz z fakturą, ABC PRO przekazuje „e-Zbiory” wraz z pełną dokumentacją. Dalsze prowadzenie e-zbiorów - we własnym zakresie przez Urząd (istnieje także możliwość prowadzenia zbioru przez ABC PRO w ramach osobnej umowy ramowej)

Prowadzenie zbiorów

Bieżące prowadzenie dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci elektronicznej


Usługa polega bieżącym (zdalnym) prowadzeniu elektronicznych zbiorów aktów prawnych stanowionych przez JST wraz z Elektronicznym Zbiorem Aktów Prawa Miejscowego spełniającym wymagania wynikające z art. 28 ust.2, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172).


Podstawowym celem realizacji usługi jest zapewnienie utrzymania kompletnego, i aktualizowanego na bieżąco, Portalu Aktów Prawa Lokalnego.


W ramach usługi oferujemy:


 • konwersję do formatu XML wszystkich bieżących aktów prawnych tworzonych w urzędzie (uchwały rady, zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta/starosty, uchwały zarządu powiatu, porozumienia, inne akty),
 • bieżącą aktualizację aktów w zbiorach (na podstawie otrzymywanych plików aktów),
 • przygotowywanie i udostępnianie w BAW tekstów ujednoliconych (dla każdego kolejnego aktu zmieniającego),
 • opracowywanie i umieszczanie w BAW obwieszczeń z tekstami jednolitymi:
  • dla aktów „pierwotnych” wprowadzonych w czasie trwania usługi zdalnego prowadzenia zbioru, w przypadku ich kolejnej zmiany,
  • dla kolejnych aktów zmieniających do już ogłoszonego tekstu jednolitego.

Uwaga: Ww. usługa jest realizowana jedynie w odniesieniu do „e-zbiorów” przygotowanych przez ABC PRO w ramach usługi „POD KLUCZ”.


Cena usługi: od 250 zł / mc*


W celu uzyskania szczegółowej oferty cenowej – wyślij zapytanie ofertowe

* Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Obwieszczenia t.j.

Utworzenie obwieszczeń z tekstami jednolitymi


Usługa polega na przygotowaniu obwieszczeń z tekstem jednolitym dla wybranych aktów (np.: statut, regulamin).


Podstawowym celem realizacji usługi jest wsparcie urzędu w realizacji wymogu art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172), który nakłada obowiązek wydania tekstu jednolitego dla aktu normatywnego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy jeżeli był on nowelizowany.


W ramach usługi oferujemy:


 • wytworzenie tekstów ujednoliconych oraz porównawczych dla każdego aktu zmieniającego,
 • wytworzenie obwieszczeń z tekstem jednolitym dla przekazanych aktów,
 • przekazanie tekstów ujednoliconych, oraz jednolitych zarówno w formacie PDF jak i XML.

Korzyści:


 • spełnienie ustawowego obowiązku wydania tekstu jednolitego dla każdego nowelizowanego aktu (wynikającego z art. 16 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych),
 • uzyskanie stanu „wyjściowego” pozwalającego na dalsze tworzenie kolejnych obwieszczeń we własnym zakresie (a przy użyciu EAP XML Legislator Premium – w pełni automatyczne ich generowanie).

Cena usługi: od 250 zł*


W celu uzyskania szczegółowej oferty cenowej – wyślij zapytanie ofertowe

* Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.


Sposób realizacji:


Lp. Zakres rzeczowy Realizator Opis realizacji
1. Przygotowanie wykazu aktów oraz plików aktów, dla których mają zostać przygotowane obwieszczenia z tekstem jednolitym.. Urząd Pliki w dowolnych formatach. Przy czym im więcej plików w postaci zeskanowanych dokumentów tym większa pracochłonność i wyższa cena.
2. Przekazanie plików aktów na wskazany serwer FTP (bądź pocztą na nośniku danych). Urząd ABC udostępni serwer FTP, na którym należy umieścić przygotowane akty prawne. Jeżeli akt zawiera załączniki, akt z załącznikami umieszczamy w osobny folderze. W przypadku dużej ilości danych i niewielkich parametrach łącza istnieje możliwość przekazania całości na nośnikach danych
3. Sprawdzenie kompletności przekazanych plików i ocena pracochłonności. ABC PRO Pracownicy ABC PRO dokonają identyfikacji typów plików (skany / nie skany) i na tej podstawie zostanie określona pracochłonność przygotowania zbiorów. W sytuacji gdy wszystkie pliki są w postaci edytowalnej, cena usługi nie powinna przekraczać ceny z oferty.
4. Przekazanie ostatecznej wyceny wraz z uzasadnieniem. ABC PRO Po dokonaniu identyfikacji zostanie przekazana kompletna wycena usługi wraz z uzasadnieniem. Rozpoczęcie realizacji usługi – po zatwierdzeniu ceny przez Zamawiającego
5. W przypadku plików zwierających zeskanowane dane, dokonanie konwersji na pliki edytowalne (OCR), ABC PRO Po dokonaniu automatycznej konwersji do formatów edytowalnych (OCR), sczytanie treści z plikami oryginalnymi i przygotowanie ostatecznych plików gotowych do przekształcenia na format XML.
6. Przygotowanie aktów w postaci plików XML ABC PRO Konwersja przekazanych dokumentów do formatu XML.
7. Analiza aktów zmieniających i stworzenie powiązań nowelizacyjnych ABC PRO Dla każdego przepisu zmieniającego należy stworzyć odpowiednie „znaczniki nowelizujące” – powiązania pomiędzy przepisem zmieniającym a przepisem zmienianym.
Po naniesieniu zmian na tekst pierwotny wynikających z pierwszego aktu zmieniającego, sporządzany jest tekst pierwszy tekst ujednolicony. Zmiany wynikające z kolejnego aktu zmieniającego nanoszone są na kolejny (najnowszy) tekst ujednolicony. W ten sposób, dla każdego aktu zmieniającego, równocześnie mamy także kolejne teksty ujednolicone (które można także udostępnić w BAW).
8. Utworzenie obwieszczeń z tekstem jednolitym ABC PRO Przygotowanie treści obwieszczenia obejmuje m.in.:
 • analizę tekstu pierwotnego i kolejnych aktów zmieniających, w celu wskazania przepisów, które winny zostać pominięte w tekście jednolitym
 • sprawdzenie poprawności treści obwieszczenia z punktu widzenia „zasad techniki prawodawczej”

Przygotowanie treści tekstu jednolitego (stanowiącego załącznik do Obwieszczenia) obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:
 • kompletności treści tekstu jednolitego
 • prawidłowości oznaczeń jednostek redakcyjnych, które były nowelizowane lub zostały wyłączone (pominięte) w tekście jednolitym
 • zgodności sporządzonego tekstu z punktu widzenia „zasad techniki prawodawczej”
9. Porównanie utworzonych obwieszczeń z oryginalnie przekazanym plikami („kontrola jakości”) ABC PRO Jest to szczególnego rodzaju „Kontrola jakości” – polega ona na porównaniu treści „tekstu jednolitego” z treścią oryginalnych (przekazanych przez Urząd) aktów (zarówno akt pierwotny jak i wszystkie kolejne akty zmieniające). Analiza ta jest wykonywana niezależnie przez dwie osoby. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic / wątpliwości, są one analizowane i odpowiednio korygowane.
10. Przekazanie obwieszczeń do akceptacji ABC PRO Po zakończeniu etapu „kontroli jakości” opracowane obwieszczenia wraz z tekstami jednolitymi są przekazywane do Urzędu (w postaci plików XML i PDF) celem akceptacji.
11. Po zaakceptowaniu (ewentualnych poprawkach) wystawienie faktury. ABC PRO

XML-izacja aktów prawnych

XML-izacja aktów prawnych


Usługa polega na konwersji wybranych przekazanych aktów prawnych do formatu XML – zarówno z formatów edytowalnych jaki nieedytowalnych, zawierających zeskanowane treści.


Podstawowymi celami realizacji usługi jest:

 1. dokonanie transformacji wybranych , najważniejszych aktów prawnych (np.: statuty, regulaminy) do formatu XML,
 2. bieżące wsparcie w przygotowywaniu aktów na potrzeby ich publikacji w dzienniku urzędowym (w szczególności w odniesieniu do aktów trudnych technicznie, np.: plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały w sprawie budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu)

W ramach usługi oferujemy:

 1. Konwersję przekazanych aktów do postaci XML zgodnej z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej.
 2. Dla aktów w postaci zeskanowanych dokumentów, dodatkowo przygotowanie pośredniej wersji edytowalnej ( w postaci pliku RTF), która również zostanie przekazana Zamawiającemu

Cena usługi: od 2 zł 50 gr za stronę*


W celu uzyskania szczegółowej oferty cenowej – wyślij zapytanie ofertowe

* Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.Sposób realizacji:


Lp. Zakres rzeczowy Realizator Opis realizacji
1. Przygotowanie wykazu aktów oraz plików aktów, które mają zostać przekonwertowane na format XML.. Urząd Pliki w dowolnych formatach. Przy czym im więcej plików w postaci zeskanowanych dokumentów tym większa pracochłonność i wyższa cena.
2. Przekazanie plików aktów na wskazany serwer FTP (bądź pocztą na nośniku danych). Urząd ABC PRO udostępni serwer FTP, na który należy wgrać przygotowane akty prawne. Jeżeli akt zawiera załączniki, akt z załącznikami umieszczamy w osobny folderze. W przypadku dużej ilości danych i niewielkich parametrach łącza istnieje możliwość przekazania całości na nośnikach danych
3. Sprawdzenie kompletności przekazanych plików i ocena pracochłonności. ABC PRO Pracownicy ABC PRO dokonają identyfikacji typów plików (skany / nie skany) i na tej podstawie zostanie określona pracochłonność przygotowania zbiorów
4. Przekazanie ostatecznej wyceny wraz z uzasadnieniem. ABC PRO Po dokonaniu identyfikacji zostanie przekazana kompletna wycena usługi wraz z uzasadnieniem.
5. W przypadku plików zwierających zeskanowane dane, dokonanie konwersji na pliki edytowalne (OCR), ABC PRO Po dokonaniu automatycznej konwersji do formatów edytowalnych (OCR), sczytanie treści z plikami oryginalnymi i przygotowanie ostatecznych plików gotowych do przekształcenia na format XML.
6. Przygotowanie aktów w postaci plików XML ABC PRO Konwersja przekazanych dokumentów do formatu XML.
7. Porównanie utworzonych dokumentów z plikami oryginalnymi ABC PRO Porównanie utworzonych aktów z oryginalnymi plikami niezależnie, przynajmniej przez dwie osoby.
8. Przekazanie aktów do akceptacji ABC PRO Przekazanie aktów w postaci plików XML i PDF celem akceptacji treści.
9. Po zaakceptowaniu (ewentualnych poprawkach) wystawienie faktury. ABC PRO