ABC PRO
801 044 102

Legislator Standard


Legislator Standard

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Standard służy do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 296).

Poznaj Legislator Premium MagicLegalis Legislator Magic

Przetestuj Dodatki Zapytanie ofertowe

Opis

Legislator Standard, to edytor aktów prawnych XML służący do sporządzania aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów:

 • ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 296)
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. z 2011r. Nr 289, poz.1699)
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

Legislator Standard pozwala na tworzenie dowolnych aktów prawnych w postaci „tekstu strukturalnego w formacie XML” i opatrywanie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym walidowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (proces podpisywania realizowany jest bezpośrednio w edytorze, bez konieczności używania do tego żadnych dodatkowych aplikacji). Ponadto, Legislator Standard obsługuje tzw. „wielopodpis” oraz podpis w trybie tzw. „kontrasygnaty” – pozwala to na podpisywanie aktów zarówno w standardowych sytuacjach (jednoosobowy organ wydający), jak również gdy mamy do czynienia z organem wieloosobowym, lub w przypadkach wydawania aktów we współdziałaniu z innym organem / organami.

Sporządzanie aktów prawnych w postaci strukturalnego tekstu XML jest wymagane w odniesieniu do aktów podlegających ogłaszaniu w dziennikach urzędowych, to jest:

 • w wojewódzkich dziennikach urzędowych,
 • w dziennikach urzędowych ministerstw i urzędów centralnych,
 • w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

Legislator Standard przeznaczony jest dla wszystkich Urzędów oraz innych instytucji, które wydają akty prawne / orzeczenia i przekazują je w postaci elektronicznej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, to jest dla:

 • urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich,
 • urzędów wojewódzkich,
 • ministerstw, urzędów centralnych,
 • sądów administracyjnych,
 • innych podmiotów sporządzających akty prawne podlegające ogłoszeniu (np. biura planowania przestrzennego).

Kluczowe funkcjonalności

 • dostępne tryby pracy: stanowiskowy oraz sieciowy,
 • możliwość opatrywania aktów bezpiecznym podpisem elektronicznym walidowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
 • znakowanie czasem,
 • sprawdzanie polskiej pisowni,
 • automatyczna konwersja „zwykłego” tekstu (np. z MS Word) na „tekst strukturalny w XML”
 • możliwość definiowania własnych ustawień formatowania
 • TABELE: możliwość kopiowania tabel z innych aplikacji oraz ich tworzenia bezpośrednio w edytorze, możliwość formatowania tabel – wraz ze zmianą rozmiarów kolumn, wielkości czcionek, scalania komórek, etc.,
 • OBRAZY: możliwość umieszczania obrazów oraz zmiany ich rozmiarów,
 • ZAŁĄCZNIKI: możliwość dodawania załączników (w tym w innych formatach aniżeli XML), dodawanie załączników do załączników (występuje np. w statutach, regulaminach),
 • PLANY ZAGOSPODAROWANIA: możliwość tworzenia aktów bardzo obszernych, o dużej złożoności oraz specyficznej strukturze (w szczególności załączników),
 • IMPORT: możliwość importu aktów utworzonych w formacie generowanym przez „rządowy” edytor EDAP, poza tym możliwość „konwersji w locie” na XML tekstów w innych formatach,
 • EKSPORT: możliwość zapisywania aktów utworzonych w XML także w innych formatach: PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT (z zachowaniem formatowania),
 • integracja z systemem „Elektroniczne Dzienniki Urzędowe” – możliwość wysyłania aktów do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym bezpośrednio z poziomu aplikacji,
 • integracja z EOD Urzędu – do tego celu producentom EOD udostępniane są specjalne „biblioteki integracyjne”,
 • integracja z Bazą Aktów Własnych oraz BIP Urzędu.

Licencjonowanie

 • zarówno licencje pojedyncze jak i licencja OPEN (do wykorzystania w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych urzędu),
 • bezpłatna opieka serwisowa i autorska, w tym dostosowywanie aplikacji do zmieniających się przepisów prawa i bezpłatne dostarczanie nowych wersji.

Dodatkowe wsparcie dla użytkowników

 • dokumentacja / podręcznik użytkownika, ćwiczenia praktyczne wraz z opisami „krok po kroku”,
 • szkolenia użytkowników na miejscu w urzędzie,
 • usługi wdrożeniowe.

Środowisko pracy i minimalne wymagania techniczne

 • stacja robocza: system Windows 8.1 lub nowszy oraz .Net Framework 4.8 lub nowszy,
 • serwer (instalacja wersji sieciowej): udostępniony udział sieciowy, do którego będą mieli dostęp użytkownicy EAP XML Legislator.

Nasi klienci

W chwili obecnej z naszych edytorów XML korzysta już ponad 3 tysiące podmiotów różnego typu, co może najlepiej świadczyć o jego jakości i funkcjonalności, jak również daje najlepszą gwarancję zapewnienia jej stałego rozwoju, a w razie potrzeby – niezwłocznego dostosowywania do zmieniających się przepisów prawa.

Samorząd terytorialny Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Starostw Powiatowych oraz Urzędów Marszałkowskich

Administracja rządowa: wszystkie Urzędy Wojewódzkie.

Organy naczelne i centralne:

 • Kancelarie: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwa: Zdrowia, Skarbu Państwa, Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych, Administracji i Cyfryzacji,
 • Urzędy Centralne: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Bank Polski, Państwowa Agencja Atomistyki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Krajowe Biuro Wyborcze,
 • Komendy Główne: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej

Podmioty komercyjne: m.in. biura planowania przestrzennego.

Wygląd i funkcjonalność

EAP XML Legislator to efekt naszych wieloletnich prac i doświadczeń w tworzeniu aplikacji do sporządzania aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML.

W porównaniu do pierwszej wersji Edytora Aktów Prawnych XML, Legislator charakteryzuje się licznymi niepowtarzalnymi cechami, do których można zaliczyć w szczególności:

 • możliwość tworzenia aktu w XML w sposób analogiczny jak w innych popularnych edytorach tekstowych (np. Microsoft Word, LibreOffice Writer),
 • możliwość automatycznej konwersji tekstu napisanego w Microsoft Word / LibreOffice Writer i innych na „strukturalny XML” (poprzez użycie funkcji „kopiuj-wklej”),


 • istotna poprawa tworzenia i edycji tabel, nawet najbardziej złożonych, wraz z możliwością zmiany szerokości kolumn i rozmiaru komórek i czcionki, łączenia komórek,
  Obsługa dużych tabel,
 • bardzo znaczące usprawnienia w pracy z załącznikami (m.in. dodanie nowych ich typów, pozwalających na zamieszczanie w nich dowolnych tekstów, jak np. opisów do uchwał budżetowych, sprawozdań, „kart terenu”, a nawet schematów XML).

Spełnienie wymogów dotyczących podpisu elektronicznego

Legislator spełnia wszystkie wymagania dotyczące podpisu elektronicznego. Pozwala na opatrzenie aktu prawnego bezpiecznym podpisem elektronicznym walidowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, oznaczenie czasem. Podpis umieszczany jest w dokumencie XML aktu prawnego w formie sygnatury zgodnej z XAdES-T.

Ponieważ wszystkie operacje związane z podpisywaniem aktu realizowane są przy użyciu aplikacji, nie potrzeby używania dodatkowego oprogramowania za wyjątkiem sterownika do czytnika oraz bibliotek PKCS11 dostarczanego przez dostawcę certyfikatu (tzw. middleware).

Wydawanie aktów przez organy kolegialne

Legislator pozwala podpisać akt przez więcej aniżeli przez jedną osobę (np. przez wszystkich członków Rady Miasta, Zarządu Powiatu itp.). Umożliwia to wydawanie aktów przez organy kolegialne i opatrywanie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami.

Wydawanie aktów we współdziałaniu

Bardzo często akty prawne są wydawane w tzw. „współdziałaniu z innymi organami” – jako przykład tego typu aktów można wymienić porozumienia komunalne, czy też rozporządzenia wydawane w uzgodnieniu/porozumieniu z innym organem. W takim przypadku, datą wydania aktu jest data jego podpisania przez „organ współdziałający”, który jako ostatni podpisał akt.

Legislator umożliwia podpisywanie w prawidłowy sposób również tego typu akty. W szczególności Legislator pozwala na podpisywanie aktu z wyłączeniem jego daty oraz numeru, a następnie ostatni podpis jest podpisem „całościowym” obejmującym cały akt wraz z uzupełnioną datą i numerem aktu.

Podsumowanie

EAP XML Legislator obsługuje podpis elektroniczny w pełnym wymaganym zakresie i pozwala na wydawanie oraz podpisywanie aktów zarówno przez organy jednoosobowe i kolegialne, jak również na wydawanie aktów prawnych we współdziałaniu z innym organami.

Eksport do popularnych formatów tekstowych

Legislator pozwala na eksportowanie aktów do innych popularnych formatów, takich jak OOXML (DOCX) , DOC, RTF, ODT, PDF i innych.

Eksport odbywa się bezpośrednio z pliku XML, dzięki czemu mamy pewność, że treść pliku po eksporcie jest identyczna z treścią zawartą w oryginalnym pliku XML.

Ponadto, Legislator zapewnia, że akt po eksporcie zachowuje swoje „oryginalne” formatowanie treści. Jest to szczególnie istotne w przypadku tworzenia plików PDF, gdy nie mamy możliwości ich poprawienia.

Dzięki możliwości efektywnego eksportowania do innych formatów, akty tworzone w XML można:

 • przekazywać do innych podmiotów i osób celem zapoznania się / wyrażenia opinii - do podległych jednostek organizacyjnych, radnych, organizacji pozarządowych, innych dowolnych osób i podmiotów,
 • umieszczać akty BIP (w szczególności w postaci plików PDF), lub
 • umieszczać w Bazie Aktów Własnych (BAW) – w takim wypadku akty są wyświetlane automatycznie w postaci HTML, dostępny jest też automatycznie plik PDF i XML aktu.

Publikowanie aktów prawnych w Bazie Aktów Własnych

Legislator posiada moduł niezbędny do publikacji aktów prawnych na podmiotowych stronach BIP urzędu. Dla jednostek samorządu terytorialnego moduł ten udostępniany jest nieodpłatnie. Akty prawne dostępne są z poziomu portalu www.prawomiejscowe.pl. Portal ten spełnia wszystkie wymogi dla BIP i może stanowić fragment BIP urzędu. W szczególności portal BAW spełnia:

 • podstawowe wymagania W3C w zakresie zgodności ze standardem XHTML,
 • posiada wersję dla osób słabowidzących (wysoki kontrast, powiększanie rozmiaru czcionki),
 • pozwala na wyświetlanie treści z dostosowaniem do rozdzielczości ekranu użytkownika,
 • zawiera dziennik zmian treści.

Za pomocą modułu BAW z poziomu aplikacji Legislator, można:

 • publikować nowe akty prawne,
 • publikować projekty aktów prawnych,
 • aktualizować dane metrykalne aktów prawnych,
 • dostosowywać wygląd portalu BAW.

W efekcie, moduł BAW wbudowany w Legislator pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej Bazy Aktów Własnych wraz z elektronicznymi skorowidzami, powiązaniami między aktami (np. aktami zmienianymi i zmieniającymi), elektronicznymi metrykami.

Więcej informacji o BAW można znaleźć na stronie www.abcpro.pl/baw.

Przekazywanie aktów do ogłoszenia

Legislator umożliwia również przekazywanie aktów prawnych do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym bezpośrednio z poziomu aplikacji. Po przekazaniu aktu do Redakcji Dziennika, urząd otrzymuje „Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia”, analogicznie jak w systemach ESP np. e-PUAP.

W celu przekazania aktu prawnego do ogłoszenia, wystarczy wskazać dany akt, a system sam pobierze niezbędne dane do utworzenia wniosku o ogłoszenie. Legislator umożliwia złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego i wysłanie wniosku do wskazanej Redakcji Dziennika Urzędowego.

Wysyłanie dużych plików:

Przekazywane do ogłoszenia pliki aktów prawnych są wielokrotnie na tyle duże (powyżej 50 MB), że ich wysłanie za pomocą narzędzi dostępnych przez przeglądarkę internetową może być trudne w realizacji. W szczególności dotyczy to dokumentów takich jak budżety, plany zagospodarowania przestrzennego i inne akty, w których dołączane są np. zeskanowane obrazy.

Dzięki kreatorowi w Legislator operacja ta jest bardzo prosta i pozwala na podpisywanie i wysyłanie bardzo obszernych dokumentów.

Wymagania techniczne

Legislator pracuje w środowisku Windows. Minimalne wymagania techniczne:

 • komputer użytkownika:
  • systemy objęte wsparciem firmy Microsoft tj. Windows Vista, 7 lub 8 ( oraz Windows XP SP 3),
  • .Net Framework 4
 • serwer (instalacja wersji sieciowej):
  • system Windows 2000 lub nowszy lub dowolny inny system operacyjny z funkcją udostępniania udziałów sieciowych dla systemów Windows.

Cennik

System Legislator udostępniany jest w dwóch trybach licencjonowania:

 • Zakup pojedynczych licencji,
 • Zakup licencji OPEN

Cennik licencji stanowiskowych i sieciowych (pływających) dla podmiotów administracji publicznej

Licencja stanowiskowa uprawnia do zainstalowania i używania aplikacji Legislator Standard na danym komputerze.

Rodzaj licencji Cena dla nowych klientów Cena licencji dla obecnych klientów (przedłużenie subskrybcji)
Stanowiskowa /sieciowa* 1000 zł 500 zł

Podane ceny są cenami netto za jedną licencję, należy doliczyć 23% VAT.

* W przypadku zakupu trzech lub więcej licencji pojedynczych możliwość zainstalowania aplikacji Legislator Standard na udziale sieciowym i używania w trybie równoczesnego dostępu (tzw. „licencja pływająca”) w ilości zakupionych licencji.

Cennik dla licencji OPEN dla podmiotów administracji publicznej

Licencja OPEN oznacza, że Legislator może zostać zainstalowany na dowolnej ilości komputerów w urzędzie, zarówno w trybie stanowiskowym jak i sieciowym i korzystać z niego może dowolna ilość użytkowników w ramach urzędu.

Licencja OPEN ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której edytor będzie dostępny na każdym stanowisku, na którym są tworzone, opiniowane lub podpisywane akty prawne (wszystkie, a nie tylko te które podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym). Koszt licencji OPEN zależy od typu Urzędu. Warto zwrócić uwagę, że taki model oznacza całkowitą przewidywalność kosztów, nawet gdy wzrasta liczba korzystających z niego pracowników.

Dodatkowo istnieje możliwość zakupu licencji OPEN obejmującej zarówno sam Urząd jak i podległe jednostki organizacyjne!!!

L.p. Typ urzędu / jednostki organizacyjnej Cena licencji OPEN dla nowych klientów Cena licencji OPEN dla obecnych klientów (przedłużenie subskrybcji)
1. Urzędy Gmin oraz Urzędy Miast i Gmin 2.500 zł 1.250 zł
2. Urzędy Miast (w miastach powiatowych) 4.000 zł 2.000 zł
3. Urzędy Miast (na prawach powiatu) oraz Starostwa Powiatowe 6.000 zł 3.000 zł
4. Urzędy Marszałkowskie Negocjacje indywidualne
5. Urzędy Miast (miasta wojewódzkie) Negocjacje indywidualne
6. Inne Urzędy / Instytucje Negocjacje indywidualne

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Zapytaj o ofertę dla swojego urzędu!!!

Odnowienie licencji

Cena za przedłużenie licencji na kolejne 12 miesięcy równa jest cenie zakupu licencji przez obecnych użytkowników, plus wysokość dopłaty za rozszerzenie na podległe jednostki organizacyjne.

Wsparcie

Cena licencji obejmuje świadczenie usługi serwisowej i opieki autorskiej przez okres ważności licencji. Pod pojęciem usługi serwisowej rozumiemy dostęp do pomocy technicznej i merytorycznej świadczonej przez dział obsługi klienta pod numerem infolinii 801 044 102 lub (22) 379 09 00, adresem e-mail: biuro@abcpro.pl. W ramach opieki autorskiej dostarczane są nowe wersje programu zawierające poprawki i udoskonalenia programu, oraz dbanie o zgodność z obowiązującym prawem w zakresie tworzenia i publikacji aktów prawnych.

Zamówienia

Do złożenia zapytania ofertowego niezbędne okażą się dane urzędu tj. nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej oraz dane osoby składającej zapytanie. Na wskazany adres e-mail odesłana zostanie oferta dostosowana do Państwa urzędu.

Przejdź teraz do formularza zapytania ofertowego.

Porównanie wersji

PORÓWNANIE DOSTĘPNYCH WERSJI EDYTORÓW XML

Lp. Kluczowe funkcjonalności DOSTĘPNE WERSJE
Legislator Standard Legislator Premium Magic Legalis Legislator Magic
1. Tworzenie aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w XML
2. Przekazywanie aktów do ogłoszenia bezpośrednio z poziomu Edytora XML
3. Podpis elektroniczny:
opatrywanie aktów w XML podpisem elektronicznym
możliwość stosowania "wielopodpisu"
możliwość podpisania aktu z wyłączeniem daty / i lub numeru (niezbędne np. dla "porozumień"
możliwość ustawienia podpisywania uproszczonego
4. Praca z tekstem:
wbudowane style formatowania - zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (ZTP)
możliwość tworzenia własnych ustawień formatowania
możliwość kopiowania ("wklejania") całych tekstów np. z MS Word wraz z ich automatycznym formatowaniem i tworzeniem XML
możliwość kopiowania ("wklejania") całych tekstów z PDF wraz z ich automatycznym formatowaniem i tworzeniem XML
sprawdzanie pisowni
tworzenie aktów bezpośrednio w aplikacji MS WORD
inteligentna struktura dokumentu-możliwość nawigacji po poszczególnych jednostkach aktu bezpośrednio z poziomu struktury, wizualna identyfikacja jednostki z błędami ZTP, informacja merytoryczna o jednostce.
podpowiadanie kolejnych jednostek redakcyjne tworzonego aktu prawnego, nie tylko na podstawie ich podległości, ale również zastosowanych znaków interpunkcyjnych. Inteligentne formatowanie i korekta oznaczenia jedn. redakcyjnych w treści aktu
wbudowane predefiniowane szablony dla każdego typu aktu prawnego.
możliwość tworzenia własnych szablonów na podstawie już istniejących szablonów oraz dokumentów.
panel kontroli błędów ZTP
możliwość generowania nagłówka załącznika na załączniku binarnym. Dzięki temu po podpisaniu właściwa data i numer aktu zostanie uzupełniona nawet w załączniku binarnym.
5. Praca z tabelami:
możliwość kopiowania całych tabel np. z MS Word i MS Excel wraz z ich automatyczną konwersją do XML
możliwość łatwego formatowania tabel bezpośrednio w oknie edytora - włącznie z łączeniem komórek, zmianą ich szerokości, zmianą kroju i wielkości czcionki osobno dla każdej komórki
możliwość ustawienia orientacji poziomej (np. dla załączników zawierających tabele wielokolumnowe)
możliwość tworzenia załączników w formatach większych aniżeli A4 (w tym w orientacji poziomej)
6. Tworzenie aktów zmieniających i uchylających z automatycznym generowaniem:
tekstów ujednoliconych (wraz z przypisami)
tekstów porównawczych (wraz z przypisami oraz treścią przed i po zmianie przypisu)
tekstów ujednoliconych i porównawczych w oparciu o rozstrzygnięcia nadzorcze oraz wyroki sądowe
obwieszczeń z tekstem jednolitym (zgodnie z ZTP)
7. BAZA AKTÓW WŁASNYCH (BAW) - dostarczana bezpłatnie wraz z systemem Legislator, w tym:
zbiory aktów / innych dokumentów umieszczanych w BAW, w tym "zbiór aktów prawa miejscowego"
automatyczna dokonywanie zmiany statusu aktu na "ogłoszony" oraz określanie daty wejścia w życie dla aktów ogłaszanych w woj. dzienniku urzędowym
automatyczne tworzenie relacji pomiędzy aktami (zmienia/uchyla)
automatyczne udostępnianie tekstów ujednoliconych i porównawczych (dla każdego aktu zmieniającego) oraz obwieszczeń z tekstami jednolitymi - w formacie XML
8. Integracja z Systemem Informacji Prawnej LEGALIS, wersja FREE:
automatyczne rozpoznawanie przepisów stanowiących podstawę prawną dla "aktu własnego"
dostęp do treści aktu prawnego/konkretnego przepisu w SIP Legalis bezpośrednio z poziomu Edytora XML
9. Bezpłatny dostęp do SIP Legalis FREE - pełne teksty ustaw i rozporządzeń wykonawczych (teksty ujednolicone wraz z ich wersjami czasowymi)
10. Dostęp do systemu Informacji Prawnej SIP Legalis-BAZA:
baza aktów prawnych
pełna baza orzecznictwa
Polska Bibliografia Prawnicza
pisma urzędowe
informatory
wzory i objaśnienia do wzorów
11. Dodatki:
dodatek „Finanse Publiczne” import uchwał w sprawie budżetu, sprawozdań oraz WPF z systemu BeSTi@
wysyłanie dokumentów jako e-mail