ABC PRO
801 044 102

Legislator Premium Magic


Legislator Premium Magic

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Premium Magic to przełomowa aplikacja pozwalająca na:

 • automatyczne generowanie tekstów ujednoliconych dla każdej zmiany aktu oraz generowanie obwieszczeń o ogłoszeniu tekstu jednolitego (moduł Premium)
 • tworzenie aktów prawnych bezpośrednio w MS Word od wersji 2007 (moduł Magic).

Posiada wszystkie funkcje Legislator Standard. Poznaj również Legalis Legislator Magic

Dodatki Zapytanie ofertowe

Opis

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Premium Magic to przełomowa aplikacja pozwalająca na:

 • automatyczne generowanie tekstów ujednoliconych dla każdej zmiany aktu oraz generowanie obwieszczeń o ogłoszeniu tekstu jednolitego (moduł Premium)
 • tworzenie aktów prawnych bezpośrednio w MS Word od wersji 2007 (moduł Magic).

Tym samym Legislator Premium Magic pozwala spełnić wymogi ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie ze art. 16 ust. 3 ustawy, od dnia 1 stycznia 2012 r. wszedł w życie obowiązek ogłaszania obwieszenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego dla wszystkich nowelizowanych aktów ogłaszanych w Dziennikach Urzędowych.

Na tym jednak nie koniec. Legislator Premium Magic wraz z dołączoną bazą aktów własnych (BAW) pozwala automatycznie wiązać akty zmieniające, źródłowe oraz obwieszczenie o tekście jednolitym. Dzięki temu można je prezentować na stronach BIP podobnie jak w profesjonalnych systemach informacji prawnej. BAW stanowi jednocześnie bezpieczne archiwum elektroniczne wszystkich aktów prawnych, zarówno tych ogłaszanych w Dziennikach Urzędowych jak i tych które nie podlegają ogłoszeniu a ich treść dostępna jest na stronach BIP. BAW spełnia wymogi dla stron podmiotowych BIP.

Ponieważ Legislator Premium Magic jest rozwinięciem Legislator Standard, za jego pomocą można tworzyć wszelkiego rodzaju inne akty prawne i dokumenty strukturalne, przekazywać je do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym oraz publikować w BAW.

Moduł Premium

Możliwości modułu Premium

Legislator Premium Magic Moduł Premium w powiązaniu z Bazą Aktów Własnych pozwala na:

 • tworzenie aktów zmieniających w powiązaniu z aktem źródłowym (automatyczne generowanie tekstu ujednoliconego oraz porównawczego dla każdej zmiany aktu),
 • automatyczne generowanie obwieszczeń z tekstem jednolitym.

Aplikacja przy tworzeniu każdej kolejnej zmiany aktu, oprócz dostępu do treści źródłowej aktu (treść aktu zmienianego), udostępnia również generowane ad-hoc:

1) Tekst porównawczy:

2) Tekst ujednolicony:

Przy tworzeniu każdej kolejnej zmiany, dostępny jest ostatni tekst ujednolicony zawierający wszystkie poprzednie zmiany aktu:

Dzięki automatycznemu tworzeniu powiązań pomiędzy aktem zmienianym, a kolejnymi zmianami, wersja Premium pozwala na wygenerowanie obwieszczenia z tekstem jednolitym, uwzględniającym wszystkie zmiany aktu. Treść obwieszczenie generowana przez aplikację praktycznie nie wymaga, żadnej ingerencji użytkownika.

Po umieszczeniu aktu zmieniającego (oraz obwieszczenia) w Bazie Aktów Własnych powiązania pomiędzy aktami zostaną dodane automatycznie, a interesanci uzyskają dostęp do tekstów ujednoliconych aktów, praktycznie bez większego nakładu pracy po stronie urzędu.

Widok umieszczonego w BAW obwieszczenia z tekstem jednolitym:

Widok aktu źródłowego:

Takiej funkcjonalności oprócz aplikacji Legislator Premium nie oferuje żaden inny edytor dostępny na rynku!!!!

Moduł Magic

Możliwości modułu Magic

 • tworzenie aktów bezpośrednio w aplikacji MS Word – plik PDF (wydruk) wygląda dokładnie tak samo jak treść widoczna na ekranie (nie ma żadnej różnicy pomiędzy podglądem PDF aktu, a treścią wprowadzoną do edytora !)
 • zgodność z Zasadami Techniki Prawodawczej – edytor automatycznie pilnuje zarówno prawidłowego formatowania dokumentu, podpowiada kontekstowo właściwe kolejne jednostki redakcyjne, jak również dba o zachowanie prawidłowej interpunkcji oraz budowy aktu prawnego (możliwość wyświetlenia panelu poprawy błędów ZTP)
 • inteligentna struktura dokumentu – możliwość nawigacji po poszczególnych jednostkach aktu bezpośrednio z poziomu struktury, wizualna identyfikacja jednostek z błędami ZTP, informacja merytoryczna o jednostce (np. wprowadzenie do wyliczenia, część wspólna wyliczenia, wprowadzenie do zmiany, itp.)
 • obsługa wszystkich rodzajów podpisu elektronicznego – podpis pojedynczy, wielopodpis, kontrasygnata, podpis z wyłączeniem daty i numeru (niezbędne m.in. do podpisywania porozumień )
 • pełna obsługa załączników binarnych – treść załączników włączana jest do treści aktu po eksporcie do PDF, dzięki czemu wyeksportowany plik PDF zawiera kompletną treść aktu, wraz z pełną treścią załączników (w innych edytorach, w pliku PDF aktu są generowane jedynie linki do załączników binarnych)
 • szablony dokumentów z inteligentnymi polami – wbudowane, predefiniowane szablony dla każdego typu aktu prawnego, możliwość tworzenia własnych szablonów (nowych) oraz w oparciu o już istniejący dokument; wbudowane szablony posiadają inteligentne pola , dzięki czemu np. w kolejnym dokumencie tworzonym w oparciu o dany szablon, automatycznie jest wprowadzana treść taka jak w dokumencie ostatnio utworzonym (np. nazwa organu wydającego, imię i nazwisko osoby podpisującej, itp.) – dane z innych pól są automatycznie „czyszczone”, co zapewnia, że nie pojawią się „niechcący” w kolejnym dokumencie !
 • dedykowane menu aplikacji – specjalnie przygotowany interfejs MS WORD dla potrzeb tworzenia aktów prawnych (zawiera zarówno typowe, najczęściej używane funkcje MS Word, jak i szereg opcji dodatkowych, zaprojektowanych i zaimplementowanych przez ABC PRO w celu maksymalnego wsparcia użytkowników w procesie tworzenia aktów prawnych).

Okno główne modułu Magic:

Bezpieczeństwo

Kluczowe funkcjonalności zapewniające bezpieczeństwo sporządzania aktów w XML oraz ich prawidłowego ogłaszania w dzienniku urzędowym

 1. Możliwość sporządzania wszystkich rodzajów aktów jakie są przekazywane do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

  Przy użyciu edytora aktów XML musi być możliwość sporządzania nie tylko najczęściej występujących rodzajów aktów prawnych (uchwała, zarządzenie, porozumienia), ale także wszystkich pozostałych jakie podlegają ogłaszaniu w dziennikach urzędowych, jak np. obwieszczenie z tekstem jednolitym, informacja, komunikat, decyzja, rozstrzygnięcie nadzorcze, wyrok, itp. W przeciwnym razie może się okazać, że nie mamy możliwości stworzenia aktu, który należy przekazać do ogłoszenia.

 2. Możliwość sprawdzenia treści aktu zapisanej w postaci strukturalnej w XML.

  Plik PDF z „podglądem” aktu musi być generowany z podpisanego pliku XML, a nie z „widoku ekranowego”. Tylko bowiem wtedy mamy możliwość sprawdzenia treści faktycznie zapisanej do pliku XML. Należy pamiętać, że w Dzienniku Urzędowym ogłaszana jest treść aktu zapisana w pliku XML, dlatego profesjonalny edytor musi zapewniać podgląd treści XML aktu, przed złożeniem podpisu elektronicznego.

 3. Możliwość sprawdzenia kompletności plików składających się na dany akt.

  Dotyczy to w szczególności dołączonych obrazów, załączników binarnych umieszczonych w archiwum ZIPX) przed jego przekazaniem do publikacji – jeżeli nie ma możliwości „podglądu” podpisanych plików XML, które to pliki stanowią następnie podstawę do ogłoszenia aktu w dzienniku urzędowym, to w efekcie, nie mamy tym samym możliwości sprawdzenia co tak naprawdę wysyłamy do redakcji dziennika celem ogłoszenia.

  W edytorach innych dostawców najczęściej takiej możliwości nie ma.

 4. Zachowywanie „oryginalnego” sposobu formatowania aktu po jego ponownym otwarciu po zapisaniu do XML i podpisaniu.

  Po ponownym otwarciu w edytorze już podpisanego aktu, powinien on zostać otwarty dokładnie w takiej postaci jak był w momencie podpisania, a na to składa się zarówno treść jak i sposób jej sformatowania. Jeżeli edytor tego nie zapewnia, w praktyce nie nadaje się do pracy (w szczególności nie ma możliwości podpisywania porozumień i innych tego typu aktów).

  Spełnienie tej funkcjonalności wymaga wręcz perfekcyjnego zapisu treści aktu do struktury XML oraz umiejętności jej odtworzenia/zwizualizowania przy ponownym otwarciu pliku – w praktyce jest to zadanie bardzo trudne i jedynie bardzo nieliczni dostawcy są w stanie sobie z tym poradzić we właściwy sposób.

 5. Zapewnienie opieki serwisowej i autorskiej.

  Urząd musi mieć zapewnioną ze strony producenta aplikacji pełną gwarancję, że edytor będzie na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa oraz powinien mieć zapewnione stosowne wsparcie merytoryczne i techniczne w przypadku konieczności tworzenia aktów o dużym stopniu złożoności lub o specyficznej (niestandardowej) strukturze. Powyższe winno być zagwarantowane użytkownikowi w treści udzielonej licencji na daną aplikację.

  Osobnym zagadnieniem jest jakość świadczonej opieki serwisowej i jej faktyczna dostępność – czy tylko infolinia, czy może także za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres, czy w jej ramach można też np. przekazać sprawiający problem akt prawny i uzyskać stosowną kontekstową pomoc (wskazanie popełnionego błędu, instrukcję w jaki sposób należy dane zadanie wykonać prawidłowo, itp.).

Uwaga

Edytory aktów prawnych, które nie spełniają powyższych kryteriów, nie gwarantują zapewnienia podstawowego poziomu bezpieczeństwa tworzenia aktów w XML a tym samym zgodności z systemem e-Dziennik używanym przez wszystkie Redakcje do ogłaszania aktów w wojewódzkich dziennikach urzędowych (akty sporządzone przy użyciu takiej aplikacji mogą zostać ogłoszone nieprawidłowo lub nawet może dojść do odmowy ogłoszenia) – w przypadku stwierdzenia występowania określonych błędów.

Licencjonowanie

System Legislator Premium Magic można zakupić jako:

 • nowy program,
 • jako rozszerzenie EAP Legislator,
 • jako aktualizację EAP XML (Standard / Network).

Legislator Premium Magic dostępny jest w trzech modelach licencjonowania:

 • licencje stanowiskowe - uprawnia do zainstalowania i używania aplikacji Legislator Premium Magic na danym komputerze
 • licencja sieciowa - uprawnia do zainstalowania aplikacji Legislator Premium Magic na udziale sieciowym i używania w trybie równoczesnego dostępu (tzw. „licencja pływająca”) w ilości zakupionych licencji. Dla licencji sieciowej wymagany jest zakup co najmniej 3 licencji stanowiskowych aplikacji.
 • licencja OPEN - uprawnia do korzystania z aplikacji na dowolnej ilości stanowisk (w tym na służbowych urządzeniach przenośnych) oraz do jej równoczesnej instalacji zarówno w trybie sieciowym (np.: na serwerze urzędu do którego mają dostęp wszystkie stacje robocze) jak i stanowiskowym (np.: na służbowych laptopach)

Cennik

Cennik licencji stanowiskowych i sieciowych (pływających) dla podmiotów administracji publicznej

Licencja stanowiskowa uprawnia do zainstalowania i używania aplikacji Legislator Premium na danym komputerze.

Rodzaj licencji Cena licencji dla nowych klientów Cena licencji dla obecnych klientów (przedłużenie subskrybcji)
Stanowiskowa /sieciowa* 2000 zł 1000 zł

Podane ceny są cenami netto za jedną licencję, należy doliczyć 23% VAT.

* W przypadku zakupu trzech lub więcej licencji pojedynczych możliwość zainstalowania aplikacji Legislator Premium Magic na udziale sieciowym i używania w trybie równoczesnego dostępu (tzw. „licencja pływająca”) w ilości zakupionych licencji.

Cennik dla licencji OPEN dla podmiotów administracji publicznej

Licencja OPEN oznacza, że Legislator może zostać zainstalowany na dowolnej ilości komputerów w urzędzie, zarówno w trybie stanowiskowym jak i sieciowym i korzystać z niego może dowolna ilość użytkowników w ramach urzędu.

Licencja OPEN ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której edytor będzie dostępny na każdym stanowisku, na którym są tworzone, opiniowane lub podpisywane akty prawne (wszystkie, a nie tylko te które podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym). Koszt licencji OPEN zależy od typu Urzędu. Warto zwrócić uwagę, że taki model oznacza całkowitą przewidywalność kosztów, nawet gdy wzrasta liczba korzystających z niego pracowników.

Dodatkowo istnieje możliwość zakupu licencji OPEN obejmującej zarówno sam Urząd jak i podległe jednostki organizacyjne!!!

L.p. Typ urzędu / jednostki organizacyjnej Cena licencji OPEN dla nowych klientów Cena licencji OPEN dla obecnych klientów (przedłużenie subskrybcji)
1. Urzędy Gmin oraz Urzędy Miast i Gmin 5.000 zł 2.500 zł
2. Urzędy Miast (w miastach powiatowych) 8.000 zł 4.000 zł
3. Urzędy Miast (na prawach powiatu) oraz Starostwa Powiatowe 12.000 zł 6.000 zł
4. Urzędy Marszałkowskie Negocjacje indywidualne
5. Urzędy Miast (miasta wojewódzkie) Negocjacje indywidualne
6. Inne Urzędy / Instytucje Negocjacje indywidualne

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Zapytaj o ofertę dla swojego urzędu!!!

Specjalna licencja SELECT – dla jednostek organizacyjnych

Licencja SELECT pozwala na dokonywanie zakupu systemu Legislator Premium Magic oraz Legalis Legislator Magic przez podległe jednostki organizacyjne – po CENACH SPECJALNYCH ! Warunkiem jest posiadanie przez Urząd aktualnej licencji OPEN na system Legislator Premium Magic lub Legalis Legislator Magic. Skorzystanie z licencji SELECT to szereg korzyści zarówno merytorycznych jak i FINANSOWYCH – szczególnie w przypadku zakupu systemu w wersji Legalis Legislator Magic.

Ile dzięki temu można zaoszczędzić ?

Możesz to łatwo sprawdzić – wypełnij dołączone zestawienie.

Zasady korzystania:

Z licencji SELECT mogą korzystać jedynie te urzędy, które mają wykupioną licencję OPEN na system Legalis Legislator Magic lub Legislator Premium Magic. W takim przypadku, w czasie trwania licencji OPEN, w przypadku dokonywania zakupów dla jednostek organizacyjnych, są one realizowane wg specjalnego cennika „SELECT”.

Realizacja ww. zakupów możliwa jest w dwóch formach:

 • wariant 1: zakup dokonywany jest przez Urząd (jako rozszerzenie już posiadanej licencji OPEN na wszystkie lub wybrane jednostki organizacyjne)
 • wariant 2: zakup dokonywany jest bezpośrednio przez poszczególne podległe jednostki organizacyjne.

Kto podejmuje decyzję ?

To czy podległe jednostki organizacyjne będą mogły skorzystać z licencji SELECT zależy tylko i wyłącznie od Urzędu. Urząd nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów ! – wystarczy, że przekaże do ABC PRO listę podległych mu jednostek, a uzyskają one automatycznie prawo do dokonywania zakupów po specjalnych cenach.

Cennik dla jednostek organizacyjnych JST w ramach licencji SELECT

Wyszczególnienie Legislator Premium Magic Legalis Legislator MAGIC
Licencja OPEN dla jednostki organizacyjnej - cena bez względu na wielkość jednostki, możliwość instalacji na dowolnej liczbie komputerów 750 zł 1 500 zł

Cennik dla jednostek organizacyjnych JST, bez licencji SELECT

Wyszczególnienie Legislator Premium Magic LEGALIS Legislator MAGIC
LICENCJE OPEN dla:
GOPS 750 zł 1 500 zł
MOPS 1 050 zł 2 125 zł
PCPR 1 550 zł 3 125 zł
ROPS 2 250 zł 4 500 zł
PUP 1 550 zł 3 125 zł
WUP 2 250 zł 4 500 zł
Szkoły, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji 750 zł 1 500 zł
Inne nie wymienione jedn. organizacyjne 750 zł 1 500 zł

Wszystkie ceny podane w niniejszym cenniku są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

 

Wymierne korzyści finansowe

Dla uzyskania pełnego obrazu korzyści finansowych jakie daje możliwość zakupu po cenach SELECT należy mieć na uwadze, że w przypadku zakupu oprogramowania w ramach licencji SELECT, jednostka organizacyjna może dokonywać instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk – analogicznie jak w przypadku licencji OPEN dla Urzędu.

W efekcie, największe korzyści z tego tytułu uzyskamy w sytuacji, gdy dokonujemy zakupu systemu Legalis Legislator Magic. Zauważmy, że w przypadku zakupu np. dla 5 jednostek, koszt powyższego wyniesie 7 500 zł.

W przypadku wersji Premium, na kwotę 7 500 zł składają się

 1. pełny system Legislator Premium Magic (wraz z Bazą Aktów Własnych, za kwotę 3 750 zł (5 jednostek * 750 zł za licencję Legislator Premium Magic).
 2. System Informacji Prawnej Legalis za kwotę 3.750 zł (co oznacza 750 zł na jedną jednostkę).

Możecie Państwo sami sprawdzić ile w chwili obecnej Wasze podległe jednostki wydają na sam tylko System Informacji Prawnej. Zapewne okaże się, że dokonanie zakupu całego systemu Legalis Legislator Magic wyniesie znacznie taniej aniżeli jednostki wydają dziś za sam tylko SIP.

Czyli: dokonując zakupu systemu Legalis Legislator Magic dla podległych jednostek w ramach licencji SELECT, można uzyskać znacznie więcej, równocześnie za znacznie niższą cenę! I mieć z tego jeszcze szereg dodatkowych korzyści.

Odnowienie licencji

Cena za przedłużenie licencji na kolejne 12 miesięcy równa jest cenie zakupu licencji przez obecnych użytkowników, plus wysokość dopłaty za rozszerzenie na podległe jednostki organizacyjne.

Wsparcie

Cena za pierwszy zakup oraz odnowienie licencji w kolejnych latach obejmuje świadczenie usługi serwisowej i opieki autorskiej przez okres ważności licencji. Pod pojęciem usługi serwisowej rozumiemy dostęp do pomocy technicznej i merytorycznej świadczonej przez dział obsługi klienta pod numerem infolinii 801 044 102 lub (22) 379 09 00, adresem e-mail: biuro@abcpro.pl. W ramach opieki autorskiej dostarczane są nowe wersje programu zawierające poprawki i udoskonalenia programu, oraz dbanie o zgodność z obowiązującym prawem w zakresie tworzenia i publikacji aktów prawnych.

Porównanie wersji

PORÓWNANIE DOSTĘPNYCH WERSJI EDYTORÓW XML

Lp. Kluczowe funkcjonalności DOSTĘPNE WERSJE
Legislator Standard Legislator Premium Magic Legalis Legislator Magic
1. Tworzenie aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w XML
2. Przekazywanie aktów do ogłoszenia bezpośrednio z poziomu Edytora XML
3. Podpis elektroniczny:
opatrywanie aktów w XML podpisem elektronicznym
możliwość stosowania "wielopodpisu"
możliwość podpisania aktu z wyłączeniem daty / i lub numeru (niezbędne np. dla "porozumień"
możliwość ustawienia podpisywania uproszczonego
4. Praca z tekstem:
wbudowane style formatowania - zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (ZTP)
możliwość tworzenia własnych ustawień formatowania
możliwość kopiowania ("wklejania") całych tekstów np. z MS Word wraz z ich automatycznym formatowaniem i tworzeniem XML
możliwość kopiowania ("wklejania") całych tekstów z PDF wraz z ich automatycznym formatowaniem i tworzeniem XML
sprawdzanie pisowni
tworzenie aktów bezpośrednio w aplikacji MS WORD
inteligentna struktura dokumentu-możliwość nawigacji po poszczególnych jednostkach aktu bezpośrednio z poziomu struktury, wizualna identyfikacja jednostki z błędami ZTP, informacja merytoryczna o jednostce.
podpowiadanie kolejnych jednostek redakcyjne tworzonego aktu prawnego, nie tylko na podstawie ich podległości, ale również zastosowanych znaków interpunkcyjnych. Inteligentne formatowanie i korekta oznaczenia jedn. redakcyjnych w treści aktu
wbudowane predefiniowane szablony dla każdego typu aktu prawnego.
możliwość tworzenia własnych szablonów na podstawie już istniejących szablonów oraz dokumentów.
panel kontroli błędów ZTP
możliwość generowania nagłówka załącznika na załączniku binarnym. Dzięki temu po podpisaniu właściwa data i numer aktu zostanie uzupełniona nawet w załączniku binarnym.
5. Praca z tabelami:
możliwość kopiowania całych tabel np. z MS Word i MS Excel wraz z ich automatyczną konwersją do XML
możliwość łatwego formatowania tabel bezpośrednio w oknie edytora - włącznie z łączeniem komórek, zmianą ich szerokości, zmianą kroju i wielkości czcionki osobno dla każdej komórki
możliwość ustawienia orientacji poziomej (np. dla załączników zawierających tabele wielokolumnowe)
możliwość tworzenia załączników w formatach większych aniżeli A4 (w tym w orientacji poziomej)
6. Tworzenie aktów zmieniających i uchylających z automatycznym generowaniem:
tekstów ujednoliconych (wraz z przypisami)
tekstów porównawczych (wraz z przypisami oraz treścią przed i po zmianie przypisu)
tekstów ujednoliconych i porównawczych w oparciu o rozstrzygnięcia nadzorcze oraz wyroki sądowe
obwieszczeń z tekstem jednolitym (zgodnie z ZTP)
7. BAZA AKTÓW WŁASNYCH (BAW) - dostarczana bezpłatnie wraz z systemem Legislator, w tym:
zbiory aktów / innych dokumentów umieszczanych w BAW, w tym "zbiór aktów prawa miejscowego"
automatyczna dokonywanie zmiany statusu aktu na "ogłoszony" oraz określanie daty wejścia w życie dla aktów ogłaszanych w woj. dzienniku urzędowym
automatyczne tworzenie relacji pomiędzy aktami (zmienia/uchyla)
automatyczne udostępnianie tekstów ujednoliconych i porównawczych (dla każdego aktu zmieniającego) oraz obwieszczeń z tekstami jednolitymi - w formacie XML
8. Integracja z Systemem Informacji Prawnej LEGALIS, wersja FREE:
automatyczne rozpoznawanie przepisów stanowiących podstawę prawną dla "aktu własnego"
dostęp do treści aktu prawnego/konkretnego przepisu w SIP Legalis bezpośrednio z poziomu Edytora XML
9. Bezpłatny dostęp do SIP Legalis FREE - pełne teksty ustaw i rozporządzeń wykonawczych (teksty ujednolicone wraz z ich wersjami czasowymi)
10. Dostęp do systemu Informacji Prawnej SIP Legalis-BAZA:
baza aktów prawnych
pełna baza orzecznictwa
Polska Bibliografia Prawnicza
pisma urzędowe
informatory
wzory i objaśnienia do wzorów
11. Dodatki:
dodatek „Finanse Publiczne” import uchwał w sprawie budżetu, sprawozdań oraz WPF z systemu BeSTi@
wysyłanie dokumentów jako e-mail