ABC PRO
801 044 102

Legalis Legislator Magic


Legalis Legislator Magic

System Legalis Legislator Magic stanowi rozszerzenie systemu Legislator Premium Magic o profesjonalny System Informacji Prawnej Legalis (C.H. Beck)

Dzięki integracji z SIP Legalis, już na etapie tworzenia aktu prawnego użytkownik ma bezpośredni, kontekstowy dostęp do pełnej treści aktów normatywnych stanowiących podstawę prawną oraz orzeczeń.

Posiada wszystkie funkcje Legislator Premium Magic.

Zapytanie ofertowe

Opis

Czym jest Legalis Legislator Magic?

System Legalis Legislator Magic stanowi rozszerzenie systemu Legislator Premium Magic o profesjonalny System Informacji Prawnej Legalis (C.H. Beck)

Dzięki integracji z SIP Legalis, już na etapie tworzenia aktu prawnego użytkownik ma bezpośredni, kontekstowy dostęp do pełnej treści aktów normatywnych stanowiących podstawę prawną oraz orzeczeń.

Dodatkowo integracja edytora z systemem informacji prawnej pozwala na realizowanie m.in. takich funkcjonalności jak:

 • automatyczne rozpoznawanie przepisów stanowiących podstawę prawną wraz z tworzeniem powiązań do tych przepisów w SIP Legalis.
 • automatyczne uzupełnianie pełnych tytułów przywoływanych aktów normatywnych oraz wszystkich adresów publikacyjnych, wraz z tworzeniem stosownych przypisów, etc.
 • bezpośredni dostęp do treści aktu normatywnego lub konkretnego przepisu oraz orzecznictwa w SIP Legalis – bezpośrednio z poziomu edytora, w którym piszemy akt prawny.

Powyższe stanowi istotny krok przybliżający nas spełnienia idei dostarczania użytkownikowi wiedzy „na biurko” – kontekstowo, w zależności od aktualnie wykonywanego działania.

Zawartość bazy Systemu Informacji Prawnej

 1. Baza aktów prawnych:
  • pełna baza aktów prawa powszechnego z Dz. U. i M.P., aktów prawa resortowego i prawa korporacyjnego,
  • komplet ujednoliconych aktów prawnych opublikowanych w Dz. U. od 1918 r.,
  • aktualizowana codziennie (on-line).
 2. Pełna baza orzecznictwa:
  • 625 tys. orzeczeń sądów i administracji m.in.: SN, SA, NSA, WSA,
  • największa baza orzeczeń Sądu Najwyższego po 1989 r., w tym orzecznictwo niepublikowane;
 3. Polska Bibliografia Prawnicza:
  • opracowana przez specjalistów PAN,
  • obejmuje wszystkie pozycje od 1978r.,
  • aktualizowana co kwartał;
 4. Pisma urzędowe publikowane w oficjalnych publikatorach oraz pisma niepublikowane;
 5. Informatory – kompletne dane teleadresowe wszystkich podmiotów publicznych i instytucji prawniczych, dane o wskaźnikach stosowanych;
 6. Wzory pism, umów i formularzy wraz z objaśnieniami.

Cennik

Legalis Legislator Magic dostępny jest jedynie z licencją OPEN (nie ma możliwości zakupu licencji stanowiskowych czy sieciowych)

W ramach Licencji Open Urząd uzyskuje dostęp z każdego stanowiska, zarówno do edytora Legislator jak i Systemu Informacji Prawnej Legalis. System Legalis dostępny jest poprzez przeglądarkę Internetową, i jest niezależny od tego czy na danym stanowisku edytor Legislator jest zainstalowany czy nie.

Lp. Typ urzędu / jednostki organizacyjnej Licencja OPEN Legalis Legislator Magic
1. Urzędy Gmin oraz Urzędy Miast i Gmin 3125 zł
2. Urzędy Miast (w miastach powiatowych) 5000 zł
3. Urzędy Miast (na prawach powiatu) oraz Starostwa Powiatowe 7500 zł
4. Urzędy Marszałkowskie cena ustala indywidualnie
5. Urzędy Miast (miasta wojewódzkie) cena ustala indywidualnie
6. Inne Urzędy / Instytucje cena ustala indywidualnie

Jeszcze lepszy efekt i znacząco większe oszczędności finansowe uzyskamy, gdy systemem Legalis Legislator Magic obejmiemy także podległe jednostki organizacyjne – w szczególności gdy zrobimy to na zasadach licencji SELECT.

Specjalna licencja SELECT – dla jednostek organizacyjnych

Licencja SELECT pozwala na dokonywanie zakupu systemu Legislator Premium Magic oraz Legalis Legislator Magic przez podległe jednostki organizacyjne – po CENACH SPECJALNYCH ! Warunkiem jest posiadanie przez Urząd aktualnej licencji OPEN na system Legislator Magic lub Legalis Legislator Magic. Skorzystanie z licencji SELECT to szereg korzyści zarówno merytorycznych jak i FINANSOWYCH – szczególnie w przypadku zakupu systemu w wersji Legalis Legislator Magic.

Ile dzięki temu można zaoszczędzić ?

Możesz to łatwo sprawdzić – wypełnij dołączone zestawienie.

Zasady korzystania:

Z licencji SELECT mogą korzystać jedynie te urzędy, które mają wykupioną licencję OPEN na system Legalis Legislator Magic lub Legislator Magic. W takim przypadku, w czasie trwania licencji OPEN, w przypadku dokonywania zakupów dla jednostek organizacyjnych, są one realizowane wg specjalnego cennika „SELECT”.

Realizacja ww. zakupów możliwa jest w dwóch formach:

 • wariant 1: zakup dokonywany jest przez Urząd (jako rozszerzenie już posiadanej licencji OPEN na wszystkie lub wybrane jednostki organizacyjne)
 • wariant 2: zakup dokonywany jest bezpośrednio przez poszczególne podległe jednostki organizacyjne.

Kto podejmuje decyzję ?

To czy podległe jednostki organizacyjne będą mogły skorzystać z licencji SELECT zależy tylko i wyłącznie od Urzędu. Urząd nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów ! – wystarczy, że przekaże do ABC PRO listę podległych mu jednostek, a uzyskają one automatycznie prawo do dokonywania zakupów po specjalnych cenach.

Cennik dla jednostek organizacyjnych JST w ramach licencji SELECT

Wyszczególnienie Legislator Premium Magic Legalis Legislator MAGIC
Licencja OPEN dla jednostki organizacyjnej - cena bez względu na wielkość jednostki, możliwość instalacji na dowolnej liczbie komputerów 750 zł 1 500 zł

Cennik dla jednostek organizacyjnych JST, bez licencji SELECT

Wyszczególnienie Legislator Premium Magic LEGALIS Legislator MAGIC
LICENCJE OPEN dla:
GOPS 750 zł 1 500 zł
MOPS 1 050 zł 2 125 zł
PCPR 1 550 zł 3 125 zł
ROPS 2 250 zł 4 500 zł
PUP 1 550 zł 3 125 zł
WUP 2 250 zł 4 500 zł
Szkoły, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji 750 zł 1 500 zł
Inne nie wymienione jedn. organizacyjne 750 zł 1 500 zł

Wszystkie ceny podane w niniejszym cenniku są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

 

Wymierne korzyści finansowe

Dla uzyskania pełnego obrazu korzyści finansowych jakie daje możliwość zakupu po cenach SELECT należy mieć na uwadze, że w przypadku zakupu oprogramowania w ramach licencji SELECT, jednostka organizacyjna może dokonywać instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk – analogicznie jak w przypadku licencji OPEN dla Urzędu.

W efekcie, największe korzyści z tego tytułu uzyskamy w sytuacji, gdy dokonujemy zakupu systemu Legalis Legislator Magic. Zauważmy, że w przypadku zakupu np. dla 5 jednostek, koszt powyższego wyniesie 7 500 zł.

W przypadku wersji Premium, na kwotę 7 500 zł składają się

 1. pełny system Legislator Premium Magic (wraz z Bazą Aktów Własnych, za kwotę 3 750 zł (5 jednostek * 750 zł za licencję Legislator Premium Magic).
 2. System Informacji Prawnej Legalis za kwotę 3.750 zł (co oznacza 750 zł na jedną jednostkę).

Możecie Państwo sami sprawdzić ile w chwili obecnej Wasze podległe jednostki wydają na sam tylko System Informacji Prawnej. Zapewne okaże się, że dokonanie zakupu całego systemu Legalis Legislator Magic wyniesie znacznie taniej aniżeli jednostki wydają dziś za sam tylko SIP.

Czyli: dokonując zakupu systemu Legalis Legislator Magic dla podległych jednostek w ramach licencji SELECT, można uzyskać znacznie więcej, równocześnie za znacznie niższą cenę! I mieć z tego jeszcze szereg dodatkowych korzyści.

Porównanie wersji

PORÓWNANIE DOSTĘPNYCH WERSJI EDYTORÓW XML

Lp. Kluczowe funkcjonalności DOSTĘPNE WERSJE
Legislator Standard Legislator Premium Magic Legalis Legislator Magic
1. Tworzenie aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w XML
2. Przekazywanie aktów do ogłoszenia bezpośrednio z poziomu Edytora XML
3. Podpis elektroniczny:
opatrywanie aktów w XML podpisem elektronicznym
możliwość stosowania "wielopodpisu"
możliwość podpisania aktu z wyłączeniem daty / i lub numeru (niezbędne np. dla "porozumień"
możliwość ustawienia podpisywania uproszczonego
4. Praca z tekstem:
wbudowane style formatowania - zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (ZTP)
możliwość tworzenia własnych ustawień formatowania
możliwość kopiowania ("wklejania") całych tekstów np. z MS Word wraz z ich automatycznym formatowaniem i tworzeniem XML
możliwość kopiowania ("wklejania") całych tekstów z PDF wraz z ich automatycznym formatowaniem i tworzeniem XML
sprawdzanie pisowni
tworzenie aktów bezpośrednio w aplikacji MS WORD
inteligentna struktura dokumentu-możliwość nawigacji po poszczególnych jednostkach aktu bezpośrednio z poziomu struktury, wizualna identyfikacja jednostki z błędami ZTP, informacja merytoryczna o jednostce.
podpowiadanie kolejnych jednostek redakcyjne tworzonego aktu prawnego, nie tylko na podstawie ich podległości, ale również zastosowanych znaków interpunkcyjnych. Inteligentne formatowanie i korekta oznaczenia jedn. redakcyjnych w treści aktu
wbudowane predefiniowane szablony dla każdego typu aktu prawnego.
możliwość tworzenia własnych szablonów na podstawie już istniejących szablonów oraz dokumentów.
panel kontroli błędów ZTP
możliwość generowania nagłówka załącznika na załączniku binarnym. Dzięki temu po podpisaniu właściwa data i numer aktu zostanie uzupełniona nawet w załączniku binarnym.
5. Praca z tabelami:
możliwość kopiowania całych tabel np. z MS Word i MS Excel wraz z ich automatyczną konwersją do XML
możliwość łatwego formatowania tabel bezpośrednio w oknie edytora - włącznie z łączeniem komórek, zmianą ich szerokości, zmianą kroju i wielkości czcionki osobno dla każdej komórki
możliwość ustawienia orientacji poziomej (np. dla załączników zawierających tabele wielokolumnowe)
możliwość tworzenia załączników w formatach większych aniżeli A4 (w tym w orientacji poziomej)
6. Tworzenie aktów zmieniających i uchylających z automatycznym generowaniem:
tekstów ujednoliconych (wraz z przypisami)
tekstów porównawczych (wraz z przypisami oraz treścią przed i po zmianie przypisu)
tekstów ujednoliconych i porównawczych w oparciu o rozstrzygnięcia nadzorcze oraz wyroki sądowe
obwieszczeń z tekstem jednolitym (zgodnie z ZTP)
7. BAZA AKTÓW WŁASNYCH (BAW) - dostarczana bezpłatnie wraz z systemem Legislator, w tym:
zbiory aktów / innych dokumentów umieszczanych w BAW, w tym "zbiór aktów prawa miejscowego"
automatyczna dokonywanie zmiany statusu aktu na "ogłoszony" oraz określanie daty wejścia w życie dla aktów ogłaszanych w woj. dzienniku urzędowym
automatyczne tworzenie relacji pomiędzy aktami (zmienia/uchyla)
automatyczne udostępnianie tekstów ujednoliconych i porównawczych (dla każdego aktu zmieniającego) oraz obwieszczeń z tekstami jednolitymi - w formacie XML
8. Integracja z Systemem Informacji Prawnej LEGALIS, wersja FREE:
automatyczne rozpoznawanie przepisów stanowiących podstawę prawną dla "aktu własnego"
dostęp do treści aktu prawnego/konkretnego przepisu w SIP Legalis bezpośrednio z poziomu Edytora XML
9. Bezpłatny dostęp do SIP Legalis FREE - pełne teksty ustaw i rozporządzeń wykonawczych (teksty ujednolicone wraz z ich wersjami czasowymi)
10. Dostęp do systemu Informacji Prawnej SIP Legalis-BAZA:
baza aktów prawnych
pełna baza orzecznictwa
Polska Bibliografia Prawnicza
pisma urzędowe
informatory
wzory i objaśnienia do wzorów
11. Dodatki:
dodatek „Finanse Publiczne” import uchwał w sprawie budżetu, sprawozdań oraz WPF z systemu BeSTi@
wysyłanie dokumentów jako e-mail